Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

RAPORT CSR za 2016 rok

Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości koksu i produktów węglopochodnych. Spółka od 2009 roku stanowi część Grupy Kapitałowej ZARMEN, której działalność realizowana jest na rzecz podmiotów funkcjonujących w następujących sektorach: przemyśle energetycznym, koksowniczym, hutniczym, metalurgicznym, wydobywczym, kolejowym, stoczniowym, cementowo-wapiennym i odlewniczym.

Koksownia wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, który utrzymywany jest i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm ISO w zakresie zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz BHP. Mając świadomość wpływu jaki Koksownia wywiera na społeczeństwo i środowisko naturalne w swojej działalności uwzględniamy interesy wszystkich stron przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań.

Do naszych głównych interesariuszy należą:

 • Pracownicy
 • Otoczenie rynkowe: partnerzy biznesowi, wykonawcy i podwykonawcy, dostawcy, odbiorcy organizacje branżowe
 • Otoczenie społeczne: społeczności lokalne, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, instytuty naukowo-badawcze i ośrodki edukacyjne, media

Strategię odpowiedzialnego biznesu KCN realizuje w 5 obszarach:

 • Pracownicy
 • Społeczności lokalne
 • Klienci
 • Ekologia, ochrona środowiska
 • BHP

Pracownicy

O sile naszej firmy stanowią pracownicy, dlatego też umożliwiamy im osiąganie celów zawodowych oraz rozwój zawodowy uwzględniający planowanie kariery. Każdy zatrudniony, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ma możliwość dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w finansowanych przez Spółkę szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych oraz uprawniających do wykonywania określonych prac. Ponadto w ubiegłym roku 10 osób ukończyło studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i technologii w koksownictwie.

Nasi pracownicy mieli także możliwość indywidualnego wyboru świadczeń socjalnych zgodnie z przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez związki zawodowe Regulaminem zakładowej działalności socjalnej KCN na 2016 rok. Były to m. in.:

 • dofinansowanie do różnych form wypoczynku urlopowego (wczasy, turnusy rehabilitacyjne, wypoczynek organizowany przez pracownika we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą”, wypoczynek do 4 dni, wypoczynek dla dzieci i młodzieży: kolonie, obozy, zielone szkoły),
 • świąteczne bony pieniężne,
 • pomoc dla osób uprawnionych, które znajdą się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej czy losowej,
 • paczki z okazji dnia dziecka.

Mając na uwadze integrację załogi zorganizowaliśmy spotkanie Zarządu z jubilatami z okazji Dnia Koksownika, wspólne grillowanie pracowników w Zawadach we wrześniu oraz spotkanie wigilijne.

W celu wspierania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami obowiązuje Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA) wprowadzona Zarządzeniem nr 2 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego z dnia 8 marca 2013 roku, która określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w sytuacji mobbingu oraz sposób postępowania w sytuacji, gdy pracownik został poddany mobbingowi.

W Spółce działa 6 związków zawodowych, z którymi w marcu 2016 roku Pracodawca zawarł Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Koksowni Częstochowa Nowa, który zaczął obowiązywać od 1 maja 2016 r. Dokument ten reguluje m.in. kwestie dotyczące zatrudniania, praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, a także zasady wynagradzania.

Powołany jest także Społeczny Inspektor Pracy, który działa w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Społeczności lokalne

Jesteśmy nie tylko podmiotem biznesowym, ale także członkiem lokalnych społeczności w których działamy, dlatego też dbamy o utrzymanie partnerskich relacji między nami. Koksownia jest jednym z większych pracodawców na terenie Częstochowy (na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka zatrudniała 490 pracowników). W ubiegłym roku utworzyliśmy ponad 50 nowych miejsc pracy.

Współpracujemy z lokalną uczelnią wyższą - Politechniką Częstochowską, co pozwala na ściślejszy związek między nauką a przemysłem. Studenci regularnie odwiedzają zakład, gdzie mają możliwość obejrzenia i poznania najnowszych, innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w instalacjach funkcjonujących w naszym zakładzie.

Możemy się także pochwalić długoletnią, owocną współpracą z władzami lokalnymi. W ubiegłym roku m.in. współfinansowaliśmy publikację „Jasne, że Częstochowa” wydaną w formie albumu przez Urząd Miasta Częstochowa.

Ponadto w 2016 Zarząd KCN przekazał następujące darowizny na rzecz lokalnych stowarzyszeń i instytucji:

 • Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu z przeznaczeniem na zorganizowanie Maratonu Charytatywnego „Tanecznym Krokiem w Niebieski Świat Autyzmu” w dniu 23.04.2016 r.
 • Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie z przeznaczeniem na zorganizowanie Festiwalu Bajki 2016.
 • Fundacji „Wspólna Nadzieja” z przeznaczeniem na finansowanie leczenia jej podopiecznego.
 • PCK Oddział Rejonowy w Częstochowie na zorganizowanie „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki” – imprezy charytatywnej na rzecz dzieci z rodzin najuboższych.

Klienci

Zwiększenie zadowolenia klienta i jego satysfakcja jest naszym priorytetem, dlatego też dbamy o dostarczanie klientom wyrobów najwyższej jakości. Dążymy także do polepszenia jakości obsługi, partnerstwa oraz etycznego postępowania w relacji z klientami, dotrzymywania warunków kontraktów zawieranych z odbiorcami i dostawcami (terminowość, jakość). Posiadamy też przejrzystą procedurę handlową i reklamacyjną.

W ramach podtrzymywania dobrych relacji z odbiorcami i otoczeniem biznesowym Spółka organizuje coroczne spotkania z klientami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. W 2016 roku była to Inauguracja budowy baterii nr 4 bis. Goście mieli możliwość poznania przebiegu procesów technologicznych w poszczególnych wydziałach oraz zrealizowanych i obecnych inwestycji. Obejrzeli nową instalację oczyszczania gazu i produktów węglopochodnych, a także zapoznali się ze stanem zaawansowania oraz rozwiązaniami techniczno – technologicznymi nowobudowanej baterii koksowniczej 4 bis.

W celu usprawnienia obsługi klienta na stronie internetowej Koksowni działa Portal klienta, który stanowi centrum informacji o zamówieniach dotyczących produktów węglopochodnych. Dzięki tej innowacji Klient ma przez 24 godziny na dobę dostęp do informacji o statusie realizacji i historii swoich zamówień.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczony produkt spełniał najwyższe standardy i oczekiwania naszych klientów. Stale poszukujemy, opracowujemy i wdrażamy nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w oparciu o własny Dział B+R, w którym w 2016 roku zatrudnionych było 6 osób. Ponadto od lat ściśle współpracujemy z czołowymi instytutami i jednostkami naukowymi. Wśród naszych partnerów są m.in. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Tele– i Radiotechniczny z Warszawy, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Wszystkie powyższe działania mają na celu budowanie trwałych relacji z naszymi partnerami i rynkiem, utrwalanie pozytywnego wizerunku Spółki oraz dobrej, długoterminowej współpracy.

Ekologia, ochrona środowiska

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne, w związku z tym realizujemy szereg działań pro – ekologicznych minimalizujących wpływ naszej działalności na środowisko, w tym spełniających wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT). Naszym założeniem jest przede wszystkim ograniczenie emisji gazów do atmosfery, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, jak również zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności produkcji. W tym celu w 2016 roku m.in.:

 • Kontynuowaliśmy realizację inwestycji pn. Modernizacja linii technologicznej przygotowania wsadu do produkcji koksu, obejmującej budowę nowego składowiska węgla, która jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nowe składowisko będzie zadaszone, co o 86% ograniczy emisję pyłu węglowego i pyłu PM-10, szczególnie uciążliwego dla otoczenia. Nastąpi także zmniejszenie zużycia energii o 90% oraz emisji hałasu o 15%.
 • Zakończyliśmy rozruch nowej, innowacyjnej instalacji oczyszczania gazu koksowniczego, która została oddana do użytku pod koniec 2015 roku i współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zastosowano w niej nowatorskie w skali światowej rozwiązania służące do wyodrębnienia produktów węglopochodnych z surowego gazu koksowniczego do poziomu, który zapewnia zakwalifikowanie gazu jako paliwa ekologicznego. Poprzez zastosowanie hermetyzacji zakład zminimalizował wpływ swojej produkcji na środowisko naturalne, redukując emisję niezorganizowaną o około 90%. Dodatkowym pozytywnym dla środowiska aspektem są kompaktowe wymiary tej instalacji. O ile dawne węglopochodne zajmowały teren około 20 hektarów, to nowe mieszczą się na 2,5 ha. Na uzyskanym w ten sposób obszarze, po wyburzeniu starych budynków, powstaną tereny zielone osłaniające Koksownię.
 • Rozpoczęliśmy budowę baterii koksowniczej 4 bis przeznaczonej do produkcji koksu odlewniczego. Większa pojemność komór oraz dłuższy czas koksowania mieszanki węglowej zmniejszy liczbę cykli technologicznych, co tym samym korzystnie wpłynie na poziom emisji gazów do atmosfery.
 • Od 2016 r. w fazie realizacji jest również rozbudowa sortowni koksu. Będzie ona oddana do użytku wraz z baterią 4 bis. Jej realizacja pozwoli z jednej strony na ograniczenie emisji pyłów poprzez zastosowanie stacji odpylania z filtrami workowymi, z drugiej zaś poprawi efektywność energetyczną operacji związanych z sortowaniem koksu i jego załadunkiem.

Wprowadzając nowe technologie Spółka kładzie duży nacisk na pełną zgodność z obowiązującymi standardami i normami, starając się wybrać najbardziej ekologiczne rozwiązania. Także wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO wskazuje na pełne zaangażowanie firmy oraz czynny udział w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Koksownia jest członkiem Konsorcjum Producentów Koksu, w skład którego wchodzą zakłady koksownicze działające w Polsce. Podpisana została „Deklaracja Współdziałania”, która stanowił dokument inicjujący współpracę pięciu polskich producentów koksu w zakresie wdrożenia systemu REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenie handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ze względu na charakter naszej działalności szczególną wagę przywiązujemy do BHP. Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym to nasze priorytety.

Działamy zgodnie z zewnętrznymi regulacjami, jak ustawy i rozporządzenia w zakresie BHP, ale posiadamy również nasze wewnętrzne wytyczne.

W 2016 roku Spółka przeprowadziła szereg działań świadczących o naszym zaangażowaniu w bezpieczeństwo pracy wszystkich osób pracujących w Koksowni, niezależnie od tego, czy są u nas zatrudnieni, czy świadczą usługi jako podwykonawcy. Są to m. in.

 • Premiowanie pracowników za zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i pozytywne postawy BHP.
 • Szkolenia wewnętrzne dla pracowników KCN i firm zewnętrznych z zakresu BHP oraz kultury bezpieczeństwa.
 • Zwiększenie zaangażowania dozoru na każdym szczeblu struktury organizacyjnej poprzez wdrożenie audytów i kontroli wielopoziomowych z zakresu BHP.
 • Aktualizacja dokumentacji, w tym procedur wymaganych dla zakładów o zwiększonym ryzyku poważniej awarii przemysłowej.
 • Doskonalenie Zakładowej Grupy Ratowniczej, funkcjonującej w ramach naszych struktur poprzez: szkolenia specjalistyczne ratowników np. kurs kwalifikowanych pierwszej pomocy, szkolenie doskonalące dla ratowników gazowych, doposażenie sprzętowe
 • Wprowadzenie w ramach systemu kontroli dostępu obowiązkowego badania na trzeźwość za pomocą alkobramek.