Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

Oferta

Gaz koksowniczy

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gazu koksowniczego na podstawie koncesji nr DPG/145/21390/W/2/2012/KF z dnia 26.09.2012 r. na dystrybucję paliw gazowych.

Ceny gazu koksowniczego, stawki opłat dystrybucyjnych oraz warunki ich stosowania

  • Cena za gaz koksowniczy wynika z kosztów jego wytwarzania i ustalana jest z odbiorcą w sposób umowny.
  • Stawki opłat dystrybucyjnych zawarte są w Taryfie dla usług dystrybucji gazu koksowniczego

Taryfa dla usług dystrybucji gazu koksowniczego, obowiązująca od 1 sierpnia 2013 r.

Tekst taryfy dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej gazu koksowniczego

Tekst intrukcji dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej gazu koksowniczego (IRiESDGK), która reguluje warunki świadczenia usług dystrybucji w systemie dystrybucyjnym Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. jest na etapie zatwierdzania przez Prezesa URE.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z .o.o.

Wniosek dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., zgodnie z § 6.1., Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (D. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891), składa w Koksowni wniosek o określenie warunków przyłączenia.