Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

Oferta

Gaz koksowniczy

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gazu koksowniczego na podstawie koncesji nr DPG/145/21390/W/2/2012/KF z dnia 26.09.2012 r. na dystrybucję paliw gazowych.

Ceny gazu koksowniczego, stawki opłat dystrybucyjnych oraz warunki ich stosowania

  • Cena za gaz koksowniczy wynika z kosztów jego wytwarzania i ustalana jest z odbiorcą w sposób umowny.
  • Stawki opłat dystrybucyjnych zawarte są w Taryfie dla usług dystrybucji gazu koksowniczego

Taryfa dla usług dystrybucji gazu koksowniczego, obowiązująca od 1 sierpnia 2013 r.

Tekst taryfy dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej gazu koksowniczego

Tekst intrukcji dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej gazu koksowniczego (IRiESDGK), która reguluje warunki świadczenia usług dystrybucji w systemie dystrybucyjnym Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. jest na etapie zatwierdzania przez Prezesa URE.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z .o.o.

Wniosek dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., zgodnie z § 6.1., Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (D. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891), składa w Koksowni wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Na podstawie §40 ust.4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 891) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. publikuje średniomiesięczne wartości ciepła spalania, które wynoszą:

Miesiąc Ciepło spalania gazu koksowniczego MJ/m3
Styczeń 2018 r. 20,656
Luty 2018 r. 20,598
Marzec 2018 r. 20,721
Kwiecień 2018 r. 20,986
Maj 2018 r. 20,842
Czerwiec 2018 r. 20,624
Lipiec 2018 r.
Sierpień 2018 r.
Wrzesień 2018 r.
Październik 2018 r.
Listopad 2018 r.
Grudzień 2018 r.
Rok 2018 20,738