portal klienta Konsorcjum producentów koksu
WYDZIAŁ WĘGLOPOCHODNYCH

Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego o przepustowości 46 000 m3/h została oddana do użytku w 2015 r. Przy jej budowie zastosowano nowatorskie w skali światowej rozwiązania służące do wyodrębnienia produktów węglopochodnych z gazu koksowniczego do poziomu, który zapewnia zakwalifikowanie gazu jako paliwa ekologicznego. Wszystkie zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne są zgodne z wymogami najlepszych dostępnych technik (BAT). Nowa instalacja zastąpiła dotychczas funkcjonującą, wysłużoną technologicznie jednostkę. 

Głównymi założeniami przy jej projektowaniu było spełnienie następujących warunków: 

  • minimalizacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez zastosowanie instalacji hermetyzacji,
  • wykorzystanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań technicznych,
  • głębokie odsiarczenie gazu zgodne z normami BAT,
  • automatyzacja procesów i wdrożenie systemu wizualizacji,
  • kompaktowy rozmiar instalacji - zminimalizowanie powierzchni zabudowy,
  • ograniczenie zużycia energii.

Instalacja pozwala na głębokie oczyszczenie gazu koksowniczego do użytku własnego i odbiorców zewnętrznych, a także przeznaczenie go do celów energetycznych oraz wykorzystanie w silnikach gazowych. Dzięki realizacji tej inwestycji zmniejszyła się o ponad 90% emisja niezorganizowana. W największym stopniu redukcja dotyczyła emisji substancji BTX: benzenu, toluenu, ksylenu.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY