portal klienta Konsorcjum producentów koksu

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOKSOWNI CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. (KCN) produkuje koks i wyroby węglopochodne. Cieszy się zaufaniem klientów oraz ma ugruntowana pozycje rynkową. 

W ramach prowadzonej działalności KCN spełnia wymagania prawne i inne wymagania dotyczące jakości, zarządzania energią, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mające zastosowanie w odniesieniu do produkowanych wyrobów, aspektów środowiskowych oraz istniejących zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Polityka KCN stanowi integralny element zarządzania przedsiębiorstwem i wyznacza podstawy do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zarząd i wszyscy pracownicy KCN dążą do:

  • ciągłego doskonalenia i gwarancji jakości produkowanych wyrobów,
  • ograniczenia emisji i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego,
  • stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, minimalizowania ryzyk dotyczących BHP przy jednoczesnym współudziale z przedstawicielem pracowników,
  • obniżenia zużycia energii w celu poprawy efektywności energetycznej.

Określone cele strategiczne będziemy realizować analizując ryzyka i szanse poprzez wprowadzanie efektywnych rozwiązań w zakresie technologii produkcji koksu i wyrobów węglopochodnych, systemu zarządzania energią, organizacji pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jak również poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników uwzględniając wymagania pracowników.

Gwarancją osiągania zaplanowanych celów jest wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania KCN spełniającego wymagania norm:

  • PN – EN ISO 9001: 2015-10
  • PN – EN ISO 14001: 2015-09
  • PN – ISO 45001:2018-06
  • PN – EN ISO 50001:2018-09

Zarząd KCN zapewnia zasoby potrzebne do realizacji niniejszej polityki oraz zobowiązuje wszystkich pracowników do zaangażowania i współudziału w doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

Polityka KCN jest ogólnie dostępna na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

Częstochowa, styczeń 2020 r.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY