portal klienta Konsorcjum producentów koksu

ZGR

Zakładowa Grupa Ratownicza.

Kwestie ochrony życia i zdrowia naszych pracowników oraz mieszkańców Częstochowy i okolic sią dla nas priorytetem. Aby prowadzone na terenie zakładu prace przebiegały w sposób bezpieczny utworzono Zakładową Grupę Ratowniczą (ZGR), której podstawowymi zadaniami są:

  • zabezpieczanie prac gazo- oraz pożarowo-niebezpiecznych,
  • bieżący monitoring stężeń niebezpiecznych gazów na terenie zakładu,
  • szybkie reagowanie w razie miejscowych awarii,
  • ścisłe współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w zakresie zapobiegania pożarom i poważnym awariom środowiskowym.

Zakładowa Grupa Ratownicza została wyposażona w wiele różnorodnych środków technicznych potrzebnych do skutecznego wykonywania swoich obowiązków takich jak: wóz bojowy marki MAN z armatką wodno-pianową, aparaty powietrzne, detektory wielogazowe, turbowentylator, agregat proszkowy 250 kg, turo- i motopompę. Zarząd Koksowni systematycznie doposaża ZGR oraz szkoli członków tej grupy aby być gotowym na wiele, różnorodnych scenariuszy zagrożeń. W zakładzie organizowane są także regularnie ćwiczenia sprawdzające gotowość załogi do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wyniki ćwiczeń są analizowane, a wnioski służą do dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY