Historia Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Grupa Zarmen
ul. Odlewników 20, 42-213 Częstochowa
telefon
+48 34 389 07 00

Slider

RAPORT CSR za 2016 rok

Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości koksu i produktów węglopochodnych. Spółka od 2009 roku stanowi część Grupy Kapitałowej ZARMEN, której działalność realizowana jest na rzecz podmiotów funkcjonujących w następujących sektorach: przemyśle energetycznym, koksowniczym, hutniczym, metalurgicznym, wydobywczym, kolejowym, stoczniowym, cementowo-wapiennym i odlewniczym.

Koksownia wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, który utrzymywany jest i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm ISO w zakresie zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, energią oraz BHP. Mając świadomość wpływu jaki Koksownia wywiera na społeczeństwo i środowisko naturalne w swojej działalności uwzględniamy interesy wszystkich stron przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań.

Do naszych głównych interesariuszy należą:

Pracownicy

Otoczenie rynkowe: partnerzy biznesowi, wykonawcy i podwykonawcy, dostawcy, odbiorcy organizacje branżowe

Otoczenie społeczne: społeczności lokalne, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, instytuty naukowo-badawcze i ośrodki edukacyjne, media

Strategię odpowiedzialnego biznesu KCN realizuje w 5 obszarach:

 • Pracownicy
 • Społeczności lokalne
 • Klienci
 • Ekologia, ochrona środowiska
 • BHP

Pracownicy

O sile naszej firmy stanowią pracownicy, dlatego też umożliwiamy im osiąganie celów zawodowych oraz rozwój zawodowy uwzględniający planowanie kariery. Każdy zatrudniony, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ma możliwość dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w finansowanych przez Spółkę szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych oraz uprawniających do wykonywania określonych prac. Ponadto w ubiegłym roku dwie osoby ukończyły studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej na kierunku Kadry i płace w obrocie gospodarczym. Ponadto jedna osoba rozpoczęła studia podyplomowe na Akademii Jana Długosza w Częstochowie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a druga studia doktoranckie na Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Nasi pracownicy mieli także możliwość indywidualnego wyboru świadczeń socjalnych zgodnie z przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez związki zawodowe Regulaminem zakładowej działalności socjalnej KCN na 2017 rok. Były to m. in.:

 • dofinansowanie do różnych form wypoczynku urlopowego (wczasy, turnusy rehabilitacyjne, wypoczynek organizowany przez pracownika we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą”, wypoczynek do 4 dni, wycieczka zakładowa, wypoczynek dla dzieci i młodzieży: kolonie, obozy, zielone szkoły),
 • świąteczne świadczenia pieniężne,
 • pomoc dla osób uprawnionych (zapomoga bezzwrotna), które znajdą się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, zdrowotnej czy losowej,
 • paczki z okazji dnia dziecka.

Dbamy także o utrzymanie dobrej kondycji fizycznej naszych pracowników poprzez organizację cotygodniowych rozgrywek siatkarskich na hali sportowej przy IX LO im. C.K.Norwida w Częstochowie.

Mając na uwadze integrację załogi zorganizowaliśmy uroczyste obchody Dnia Koksownika, podczas których Zarząd Spółki szczególnie wyróżnił jubilatów z najdłuższym stażem pracy. Pracownicy uczestniczyli także w corocznym spotkaniu wigilijnym.

Ponadto w styczniu w Operze Krakowskiej odbyła sią Gala Noworoczna Grupy Zarmen 2017. Spotkanie to było okazją do podsumowania roku 2016 we wszystkich spółkach z Grupy oraz wyróżnienia i nagrodzenia najlepszych pracowników.

W celu wspierania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami obowiązuje Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA) wprowadzona Zarządzeniem nr 2 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego z dnia 8 marca 2013 roku, która określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w sytuacji mobbingu oraz sposób postępowania w sytuacji, gdy pracownik został poddany mobbingowi.

W Spółce działa 6 związków zawodowych, z którymi w marcu 2016 roku Pracodawca zawarł Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Koksowni Częstochowa Nowa, który zaczął obowiązywać od 1 maja 2016 r. Dokument ten reguluje m.in. kwestie dotyczące zatrudniania, praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika, a także zasady wynagradzania.

Powołany jest także Społeczny Inspektor Pracy, który działa w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Społeczności lokalne

Jesteśmy nie tylko podmiotem biznesowym, ale także członkiem lokalnych społeczności w których działamy, dlatego też dbamy o utrzymanie partnerskich relacji między nami. Koksownia jest jednym z większych pracodawców na terenie Częstochowy. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka zatrudniała 448 pracowników.

Współpracujemy z lokalną uczelnią wyższą - Politechniką Częstochowską, co pozwala na ściślejszy związek między nauką a przemysłem. Studenci regularnie odwiedzają zakład, gdzie mają możliwość obejrzenia i poznania najnowszych, innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w instalacjach funkcjonujących w naszym zakładzie.

Ponadto Koksownia podpisała list intencyjny o współpracy naukowo – badawczej z Instytutem Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej.

Możemy się także pochwalić długoletnią, owocną współpracą z władzami lokalnymi. W ubiegłym roku m.in. współfinansowaliśmy publikację „Polska Nasze Dziedzictwo Śląskie wydaną pod patronatem honorowym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, przy współpracy m.in. z Urzędami Miast Województwa Śląskiego.

Wspieramy również lokalne stowarzyszenia i organizacje poprzez dofinansowanie:

 • Zawodów o Mistrzostwo Polski w klasie 80-125cc organizowane przez UŚKS Speedway w Częstochowie
 • 23 Koncertu Charytatywnego Pomóż Dziecku organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Częstochowie
 • Spektaklu muzyczny Moonlight Vehicle
 • Spektaklu teatralnego „Przygody zazdrosnego Liliputka” organizowanego przez PCK w Częstochowie
 • Akcji Mikołaj 2017 – paczek dla dzieci z Przytuliska dla Matki z Dzieckiem w Częstochowie
 • Spotkania wigilijnego dla seniorów z dzielnicy Zawodzie – Dąbie w Częstochowie
 • Przejazd Pociągu Papieskiego Wadowice – Olza
 • Stowarzyszenia Sportowego Seniorzy Juniorom „Siatkówka 2002”

Zorganizowaliśmy także wycieczkę dla dzieci z domu dziecka w Częstochowie do Centrum Nauki Kopernik.

Ponadto w 2017 Zarząd KCN przekazał następujące darowizny na rzecz lokalnych stowarzyszeń i instytucji:

 • Ochotnicza Straż Pożarna Częstochowa – Błeszno na pokrycie części kosztów zakupu wyposażenia samochodu ratownictwa technicznego oraz rozbudowę garaży na jego potrzeby
 • Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy SPEEDWAY w Częstochowie – koks do ogrzewania budynku wieży sędziowskiej.

Klienci

Zwiększenie zadowolenia klienta i jego satysfakcja jest naszym priorytetem, dlatego też dbamy o dostarczanie klientom wyrobów najwyższej jakości. Dążymy także do polepszenia jakości obsługi, partnerstwa oraz etycznego postępowania w relacji z klientami, dotrzymywania warunków kontraktów zawieranych z odbiorcami i dostawcami (terminowość, jakość). Posiadamy też przejrzystą procedurę handlową i reklamacyjną.

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na koks w 2017 roku uruchomiliśmy nową baterię koksowniczą nr 4bis dedykowaną do produkcji koksu odlewniczego. Większe zdolności produkcyjne pozwolą nam w pełni zaspokoić potrzeby naszych Klientów.

W celu usprawnienia obsługi klienta na stronie internetowej Koksowni działa Portal klienta, który stanowi centrum informacji o zamówieniach dotyczących produktów węglopochodnych. Dzięki tej innowacji Klient ma przez 24 godziny na dobę dostęp do informacji o statusie realizacji i historii swoich zamówień.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczony produkt spełniał najwyższe standardy i oczekiwania naszych klientów. Stale poszukujemy, opracowujemy i wdrażamy nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w oparciu o własny Dział B+R, w którym w 2017 roku zatrudnionych było 10 osób. Ponadto od lat ściśle współpracujemy z czołowymi instytutami i jednostkami naukowymi. Wśród naszych partnerów są m.in. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Tele– i Radiotechniczny z Warszawy, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Wszystkie powyższe działania mają na celu budowanie trwałych relacji z naszymi partnerami i rynkiem, utrwalanie pozytywnego wizerunku Spółki oraz dobrej, długoterminowej współpracy.

Ekologia, ochrona środowiska

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne, w związku z tym realizujemy szereg działań pro – ekologicznych minimalizujących wpływ naszej działalności na środowisko, w tym spełniających wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT). Naszym założeniem jest przede wszystkim ograniczenie emisji gazów do atmosfery, ochrona wód przed zanieczyszczeniem, jak również zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności produkcji.

W tym celu w 2017 roku m.in.:

 • Kontynuowaliśmy realizację inwestycji pn. Modernizacja linii technologicznej przygotowania wsadu do produkcji koksu, obejmującej budowę nowego składowiska węgla, która jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nowe składowisko będzie zadaszone, co o 86% ograniczy emisję pyłu węglowego i pyłu PM-10, szczególnie uciążliwego dla otoczenia. Nastąpi także zmniejszenie zużycia energii o 90% oraz emisji hałasu o 15%. Ten Sposób magazynowania węgla wyklucza kontakt węgla z podłożem poprzez zastosowanie szczelnych zbiorników magazynowych.
 • Zakończyliśmy budowę baterii koksowniczej 4 bis przeznaczonej do produkcji koksu odlewniczego. Większa szerokość komór, niższe temperatury oraz dłuższy czas koksowania mieszanki węglowej zmniejszy liczbę cykli technologicznych co tym samym wpłynie na zmniejszenie emisji niezorganizowanej i zorganizowanej gazów i pyłów do atmosfery. W wieży gaszenia koksu nr 2 zastosowano po raz pierwszy w branży podwójne wypełnienie komórkowe ograniczające emisję pyłu z procesu gaszenia koksu.
 • W ramach budowy baterii 4 bis zmodernizowaliśmy sortownię koksu poprzez zabudowę przesiewaczy rusztowo-rolkowych przeznaczonych do sortowania koksu odlewniczego.

Wprowadzając nowe technologie Spółka kładzie duży nacisk na pełną zgodność z obowiązującymi standardami i normami, starając się wybrać najbardziej ekologiczne rozwiązania. Także wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO wskazuje na pełne zaangażowanie firmy oraz czynny udział w zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

W 2017 roku nasze działania w zakresie ekologii zostały docenione przez Regionalną Izbę Przemysłowo – Handlową w Częstochowie, która przyznała Koksowni podczas I Jurajskiego Kongresu Gospodarczego nagrodę Jurajski Produkt Roku 2017 w kategorii „Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii” za „Nowoczesną instalację oczyszczania gazu koksowniczego”.

Koksownia jest członkiem Konsorcjum Producentów Koksu, w skład którego wchodzą zakłady koksownicze działające w Polsce. Podpisana została „Deklaracja Współdziałania”, która stanowił dokument inicjujący współpracę pięciu polskich producentów koksu w zakresie wdrożenia systemu REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenie handlu i stosowania niektórych chemikaliów.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ze względu na charakter naszej działalności szczególną wagę przywiązujemy do BHP. Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym to nasze priorytety.

Działamy zgodnie z zewnętrznymi regulacjami, jak ustawy i rozporządzenia w zakresie BHP, ale posiadamy również nasze wewnętrzne wytyczne.

W 2017 roku prowadzone były prace nad systemem informatycznym wspierającym ocenę pracowników w aspekcie BHP oraz nad aplikacją do prowadzenia kontroli i auditów wielopoziomowych BHP. Obecnie kończą się ich testy funkcjonalne. Instrumenty te zapewnią wsparcie kadrze kierowniczej w motywowaniu pracowników do probezpiecznych postaw, umożliwią szybsze i sprawniejsze monitorowanie obszaru BHP, a także szczegółowe analizy słabych punktów systemu zarządzania BHP i podejmowanie odpowiednich działań doskonalących.

Wdrożono także narzędzie „Minuty dla Bezpieczeństwa”. Są to krótkie moderowane przez przełożonego rozmowy z grupą pracowników – najczęściej brygadą – poświęcone zagrożeniom i ich eliminacji poprzez stosowanie właściwych środków ochronnych. Odbywają się one podczas odpraw przedzmianowych oraz instruktaży stanowiskowych wśród pracowników produkcyjnych na wydziałach piecowni, węglopochodnych i sortowni.

W celu zwiększenia świadomości naszych pracowników, a także pracowników firm zewnętrznych działających na terenie koksowni, funkcjonował multimedialny „Serwis Informacji Pracowniczej iTV”, którego celem jest komunikowanie pracownikom za pomocą filmów, prezentacji graficznych, zdjęć, tabel, itp. informacji oraz danych dotyczących tematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, kultury bezpieczeństwa. Przy jego tworzeniu korzystaliśmy ze wsparcia profesjonalistów z zakresu psychologii i public relations.

Ponadto w minionym roku członkowie Zarządu spółki uczestniczyli w audytach bezpieczeństwa prowadzonych wzajemnie między spółkami należącymi do Grupy ZARMEN. Ich celem było wzmocnienia zaangażowania najwyższego kierownictwa w działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia efektywności systemów zarządzania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej ZARMEN.

Odnosząc się do statystyk wypadkowych możemy wykazać, iż w 2017 roku osiągnęliśmy wypadkowość na poziomie 2,3 liczoną według wskaźnika LTIFR (Lost Time Incidents Frequency Rate). Rok 2016 zamknął się wartością LTIFR na poziomie 3,0. Zatem odnotowano poprawę o ponad 23%.