portal klienta Konsorcjum producentów koksu

Oferta

Gaz koksowniczy

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gazu koksowniczego na podstawie koncesji nr DPG/145/21390/W/2/2012/KF z dnia 26.09.2012 r. na dystrybucję paliw gazowych.

Niniejszym informujemy, iż począwszy od dnia 01-01-2019 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży detalicznej za gotówkę. 

Ceny gazu koksowniczego, stawki opłat dystrybucyjnych oraz warunki ich stosowania

 • Cena za gaz koksowniczy wynika z kosztów jego wytwarzania i ustalana jest z odbiorcą w sposób umowny.
 • Stawki opłat dystrybucyjnych zawarte są w Taryfie dla usług dystrybucji gazu koksowniczego

Na podstawie §40 ust.4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 891) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. publikuje średniomiesięczne wartości ciepła spalania, które wynoszą:

Miesiąc Ciepło spalania gazu koksowniczego MJ/m3
Styczeń 2021 r. 19,251
Luty 2021 r.
Marzec 2021 r.
Kwiecień 2021 r.
Maj 2021 r.
Czerwiec 2021 r.
Lipiec 2021 r.
Sierpień 2021 r.
Wrzesień 2021 r.
Październik 2021 r.
Listopad 2021 r.
Grudzień 2021 r.
Rok 2021 19,251
 • Taryfa dla usług dystrybucji gazu koksowniczego, obowiązująca od 1 sierpnia 2013 r. Tekst taryfy dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Zobacz Pobierz
 • Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej gazu koksowniczego Tekst instrukcji dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej gazu koksowniczego (IRiESDGK), która reguluje warunki świadczenia usług dystrybucji w systemie dystrybucyjnym Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. jest na etapie zatwierdzania przez Prezesa URE. Zobacz Pobierz
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z .o.o. Wniosek dostępny jest w siedzibie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o., zgodnie z § 6.1., Rozdział 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (D. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891), składa w Koksowni wniosek o określenie warunków przyłączenia. Pobierz
 • Taryfa nr 3 KCN na dystrybucję gazu koksowniczego obowiązująca od 01.02.2018 r. Zobacz Pobierz
 • Taryfa nr 2 KCN na dystrybucję gazu koksowniczego obowiązująca od 01.11.2014 r. Zobacz Pobierz
 • Taryfa nr 4 KCN na dystrybucję gazu koksowniczego obowiązująca od 01.07.2019 r. Zobacz Pobierz
 • Wartości ciepła spalania 2020 r. Pobierz
 • Urząd Regulacji Energetyki - Zatwierdzenie TARYFY Nr 5 dla usług dystrybucji gazu koksowniczego Zobacz Pobierz
 • PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PALIWA GAZOWEGO dla odbiorców zasilanych w wewnątrzzakładowej sieci gazu koksowniczego Zobacz Pobierz
 • Załączniki do IRiESG Zobacz Pobierz
KOKS WIELKOPIECOWY KOKS WIELKOPIECOWY

GAZ KOKSOWNICZY GAZ KOKSOWNICZY

WĘGLOPOCHODNE WĘGLOPOCHODNE

KOKS ODLEWNICZY KOKS ODLEWNICZY